7.01.2022. Latvija, izmaiņas nodokļu jomā 2022.gadā

Company News

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)
1) IIN neapliekamais minimums – 350 EUR mēnesī, no 01.07.22. – 500 EUR mēnesī.
2) No aplikšanas ar IIN tiek atbrīvoti:
– papildus darba devēja segtajiem ēdināšanas izdevumiem darba devēja segtos ārstniecības izdevumus līdz 480 eiro gadā (vidēji 40 eiro mēnesī) esošā limita ietvaros;
– attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 eiro;
– ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, kura sastāvā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un ēkas.
– atbalstu vai līdzfinansējumu atsevišķiem ar vides politiku saistītiem pasākumiem.
3) Līdz 31.12.22 saglabāts IIN režīms autoratlīdzības ienākuma saņēmējiem, t.i. autoratlīdzību saņēmējiem, kuriem autoratlīdzību izmaksā ienākuma izmaksātājs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, bet nodokļus (par viņiem nomaksās ienākuma izmaksātājs:
apgrozījumam līdz 25 000 EUR – IIN 25%,
apgrozījumam, kas pārsniedz 25 000 EUR – IIN 40%.
Ieturētie IIN sadalās: VSAOI – 80% un IIN – 20%.

 Pievienotās vērtības nodoklis
1) Samazināts uz 5% grāmatu, periodisko izdevumu un citu masu informācijas līdzekļu izdevumu vai publikāciju piegādei iespieddarba un elektroniskā izdevuma formā, tostarp tiešsaistes režīmā vai lejupielādējot, kā arī to abonentmaksai;
2) Atrunāta PVN piemērošana maksai par atkārtoti lietojamu dzēriena iepakojumu, depozīta maksu. Maksa par dzērienu atkārtoti lietojamo iepakojumu netiks iekļauta pārdodamās preces ar PVN apliekamajā vērtībā. Depozīta maksai PVN nodokļa likuma regulējums nav piemērojams.

 Akcīzes nodoklis
Ar 01.01.22. tiek palielinātas akcīzes nodokļa likmes: cigaretēm, tabakas aizstājējproduktiem, bezalkaholiskiem dzērieniem, kam cukurs pārsniedz 8g/100ml.
Ar 01.07.22. samazinās akcīzes nodokļa likmes vīnam, raudzētiem dzērieniem un starpproduktiem.

 Grāmatvedības joma
Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā.
Ar 01.01.22 likuma “Par grāmatvedību” vietā stājas spēkā Grāmatvedības likums.
Jauni MK noteikumi:
“Kārtība, kādā  grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta”,
“Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem”,
“Par prasībām kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai”,
Procesā ir jauni MK “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”,
“Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”,
“Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”,
“Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem”,
“Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”.