14.01.2022. ES, strādā pie jaunas nodokļa direktīvas visiem dalībniekiem

Company News

Eiropas Komisija uzsāka apspriešanu par ierosināto direktīvu, kas uzliktu dalībvalstīm pienākumu ieviest tādus pašus noteikumus attiecībā uz ieturamo nodokli no dividendēm un procentu maksājumiem.
Direktīvā tiks iekļauta arī sistēma nodokļu iestādēm informācijas apmaiņai un savstarpējai sadarbībai.
Direktīvas mērķis ir uzlabot apgrūtinošas ieturējuma nodokļa atvieglojumu procedūras pārrobežu ieguldītājiem vērtspapīru tirgū. Izmaiņas galvenokārt dos labumu pārrobežu portfeļu investoriem.
Kā skaidrots konsultācijā, ES rezidentam veicot ieguldījumu vērtspapīros citā dalībvalstī, pretī saņemtie maksājumi (dividendes vai procenti) parasti tiek aplikti ar ieturējuma nodokli ieguldījumu valstī (izcelsmes valstī) likme, kas bieži vien ir augstāka par samazināto likmi, pamatojoties uz piemērojamu divpusēju nolīgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. Ja tas ir piemērojams, lai novērstu dubulto aplikšanu ar nodokli, nerezidentu ieguldītājam ir jāiesniedz ex-post atmaksas prasība par izcelsmes valsts ieturēto pārmaksāto nodokli.
Apspriedē tiek apsvērtas trīs iespējas, proti: uzlabot ieturamā nodokļa atmaksas procedūras, lai tās padarītu efektīvākas, izveidot pilnvērtīgu kopēju ES nodokļu atvieglojumu sistēmu un/vai uzlabot esošo administratīvās sadarbības sistēmu, lai pārbaudītu tiesības uz nodokļu dubultās uzlikšanas konvencijas priekšrocībām.

Translated from ENG using CAT