3.12.2021. Honkonga, papildinās nodokļu likumdošanu attiecībā uz pasīviem ienākumiem no ārvalstīm

Company News

Honkongas valdība ir izdevusi paziņojumu, apņemoties grozīt savus nodokļu tiesību aktus attiecībā uz nodokļu atbrīvojumu attiecībā uz pasīviem ārvalstu izcelsmes ienākumiem sākot ar 2023. gadu, lai nodrošinātu, ka teritorija nenonāk ES nodokļu melnajā sarakstā attiecībā uz teritorijām, kas nesadarbojas.
Tā ir atbilde uz EU’s Code of Conduct Group (COCG) rekomendāciju.
COCG` 2017. gadā konstatēja, ka nodokļu sistēma, kas pilnībā izslēdz pasīvos ienākumus ar ārvalstu saikni no aplikšanas ar nodokļiem, bez jebkādiem nosacījumiem, ir kaitīga.
COCG ir informējis, ka ārvalstu izcelsmes atbrīvojuma režīmi, kas ir pietiekami plaši, lai iekļautu pasīvos ienākumus, bez jebkādiem nosacījumiem, var izraisīt norobežošanos un nav pamatota. Pasīvie ienākumi parasti nav saistīti ar ekonomiskām vajadzībām.
COCG 2019. gadā vienojās par pieeju ārvalstu ienākumu atbrīvojuma režīmu novērtēšanai. Tā arī izdeva pamatnostādnes, lai noteiktu virzienu tām jurisdikcijām, kuras jau ir uzņēmušās saistības grozīt savus atbrīvojumus attiecībā uz ienākumiem no ārvalstu resursiem sakarā ar kaitīgām pazīmēm, ko identificējusi COCG.
COCG nosacījums, ka jurisdikcijām ar kaitīgiem ārvalstu ienākumu atbrīvojuma režīmiem būtu jāveic sekojošas darbības:

  • Jāieviešs pasīvā ienākuma aplikšanu ar nodokli; vai
  • Ja tomēr pasīvie ienākumi tiek izslēdz no nodokļa aplikšanas, tad nepieciešams:
  • saskaņā ar ES Rīcības kodeksu (uzņēmējdarbības aplikšana ar nodokļiem) ieviest attiecīgajām struktūrām atbilstīgas prasības, lai novērstu ļaunprātīgas izmantošanu; un
  • atcelt jebkādu administratīvo rīcības brīvību, nosakot ienākumus, kas izslēdzami no aplikšanas ar nodokli.

Pēc Honkongas iekļaušanas to teritoriju sarakstā, kurām ir negatīvs nodokļu režīms, Honkongas valdība paziņoja, ka ir piekritusi veikt tiesību aktu grozījumus savos nodokļu likumos līdz saskaņotam termiņam 2022. gada 31. decembrī, kas saskaņā ar Honkongu tiks īstenots no 2023. gada.
Honkongas valdība informēja, ka Honkonga kā starptautisks finanšu centrs aktīvi piedalās un atbalsta starptautisko sadarbību nodokļu jomā. Gadu gaitā Honkonga ir pieņēmusi teritoriālo nodokļu izcelsmes principu, saskaņā ar kuru uz ārzonas peļņu Honkongā parasti neattiecas peļņas nodoklis.
ES ir nobažījusies par to, ka komercsabiedrībām, kuru ekonomiskā darbība Honkongā nav būtiska, netiek uzlikti nodokļi attiecībā uz konkrētiem pasīviem ienākumiem no ārzonas (piemēram, procentiem un honorāriem), tādējādi radot “dubultas neaplikšanas” apstākļus. Pamatojoties uz atbalstu pārrobežu nodokļu nemaksāšanas apkarošanai, HK valdība piekrīt sadarboties ar ES un ir apņēmusies līdz 2022. gada beigām grozīt iekšzemes ieņēmumu rīkojumu un 2023. gadā īstenot attiecīgus pasākumus.
Honkonga turpinās teritoriālo nodokļu maksāšanas principu.
Valdība centīsies saglabāt vienkāršo, noteikto un zemu nodokļu režīmu, lai saglabātu Honkongas uzņēmējdarbības vides konkurētspēju.
Ierosinātie tiesību aktu grozījumi būs paredzēti tikai kompānijām, īpaši tām, kas Honkongā neveic būtisku saimniecisko darbību un kas izmanto pasīvos ienākumus, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas pāri robežai. Izmaiņas neattieksies uz fiziskām personām.
Attiecībā uz finanšu iestādēm to procentu ienākumi no ārzonas jau pašlaik tiek aplikti ar peļņas nodokli saskaņā ar rīkojumu par iekšzemes ienākumiem, un tādējādi tiesību aktu grozījumi nepalielinās to nodokļu slogu.
Valdība secināja, ka Honkongas kompānijām netiks piemēroti ES noteiktie aizsargpasākumi, jo tie tiks iekļauti nodokļu sadarbības uzraudzības sarakstā. Pēc attiecīgo nodokļu likumdošanas grozīšanas HK valdība pieprasīs ES nekavējoties izņemt Honkongu no uzraudzības saraksta.
Tulkots izmantojot Compluter Assisted Translation (CAT) hugo.lv