23.07.2021. ES, Latvija, PVN likuma grozījumi

Company News

No 01.07.21 spēkā stājušās PVN likuma grozījumi kas izstrādāti, pārņemot ES PVN Direktīvas grozījumus.
Ieviestasi Mini One Stop Shop (MOSS) tiek paplašināts un ieviesti vēl divi jauni režīmi, kas piemērojami importētu preču sūtījumiem fiziskām personām ES teritorijā.

Ārpussavienības režīms
Ar 01.07.21 ārpussavienības režīms ir attiecināms uz visiem fiziskām personām (B2C) sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā, ko sniedz trešo valstu uzņēmumi, kas neveic saimniecisko darbību un nav pastāvīgās iestādes ES teritorijā,t.i. ārpussavienības režīms piemērojams ne tikai uz elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem (‘elektroniski sniegtie pakalpojumi’), bet arī uz citiem pakalpojumiem kā transporta pakalpojumi, transportlīdzekļu īre, kultūras un izglītības pasākumi, pakalpojumi saistītie ar nekustamo īpašumu u.c.
No 01.07.21 uzņēmumiem, kas neveic uzņēmējdarbību ES un kas sniedz pakalpojumus ES personām, kas nav nodokļa maksātāji-patērētāji, nebūs jāreģistrējas kā PVN maksātājiem katrā dalībvalstī, kurā veikta pakalpojumu sniegšana. Uzņēmumi varēs būt reģistrēti kā PVN maksātāji vienā ES valstī un deklarēt PVN, kas maksājams par attiecīgā valstī, izmantojot ārpussavienības režīmu.
Dotais ārpussavienības režīms nav obligāts, un uzņēmums var reģistrēties kā PVN maksātājs un iesniegt PVN deklarācijas katrā ES dalībvalstī atsevišķi.
Uzņēmumiem par ārpussavienības režīmā veiktiem darījumiem būs pienākums nodrošināt detalizētu uzskaiti un glabāt to 10 gadus.
PVN deklarāciju par ārpussavienības režīmā sniegtajiem pakalpojumiem būs jāsniedz un PVN jāmaksā reizi ceturksnī, nodokļa samaksas termiņš – taksācijas perioda sekojošā mēneša beigas.

Savienības režīms
No 01.07.21 savienības režīms būs piemērojams sekojošiem darījumiem:
1) papildus pārrobežu elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, arī visiem pārējiem ES sniegtajiem pārrobežu pakalpojumiem, ko uzņēmumi, kas veic saimniecisko darbību ES, bet ne patēriņa dalībvalstī, sniedz fiziskām personām;
2) preču piegādes ES teritorijā fiziskām personām, ko veic ES vai trešās valsts uzņēmumi, kas, izmantojot elektronisko-interneta vides saskarni, piemēram, tirdzniecības vietu, platformu vai portālu, veicina cita trešās valsts uzņēmuma preču tirdzniecību ES teritorijā, tādējādi, kļūstot par šo preču saņēmēju un piegādātāju ES (“pielīdzinātais piegādātājs”);
3) preču tālpārdošanas darījumiem ES teritorijā.
Nodokļu maksātāji, kas varēs izmantot savienības režīmu, būs sekojoši:
1) ES reģistrēts uzņēmums, kas:
-sniedz B2C pakalpojumus dalībvalstīs, kurās uzņēmums nav reģistrēts,
-veic preču tālpārdošanas darījumus ES teritorijā;
2) trešās valsts uzņēmums, kas veic preču tālpārdošanas darījumus ES teritorijā;
3) elektroniska–interneta saskarne, izveidota ES vai ārpus ES, kas veicina preču piegādes (“pielīdzinātais piegādātājs”) par:
-preču tālpārdošanas darījumiem ES teritorijā,
-iekšzemes preču piegādēm fiziskām personām, kad preču nosūtīšana un transportēšana sākas un beidzas vienā dalībvalstī.
Lai deklarētu maksājamo PVN par veiktajiem darījumiem vairākās ES dalībvalstīs, uzņēmums saskaņā ar savienības režīmu var reģistrēties vienā dalībvalstī, savā saimnieciskās darbības mītnes valstī – identifikācijas dalībvalsts, vai arī reģistrēties kā PVN maksātājs katrā dalībvalstī atsevišķi.
Trešās valsts uzņēmumam, kas sniedz pakalpojumus fiziskām personām, un veic preču tālpārdošanu ES teritorijā, ir jāreģistrējas abos režīmos: ārpussavienības režīmam – pakalpojumu sniegšanai un savienības režīmam – preču tālpārdošanai ES teritorijā.
Par savienības režīma ietvaros veiktajiem darījumiem uzņēmumiem būs pienākums nodrošināt detalizētu uzskaiti un glabāt to 10 gadus.

Importa režīmi
No 01.07.21 par visām komercprecēm, kas importētas no trešās valsts, būs jāmaksā PVN neatkarīgi no to vērtības, iepriekšs bija atbrīvojums precēm, kuras nepārsniedz 22EUR.

Lai pēc mazas vērtības preču importa atbrīvojuma atcelšanas vienkāršotu PVN deklarēšanu un maksāšanas kārtību, tiks ieviesti divi jauni importa režīmi:

  • no trešajām valstīm importētu preču tālpārdošanai, attiecinot uz preču sūtījumiem, izņemot akcīzes preces, kuru patiesā vērtība nepārsniedz 150 EUR (Import One Stop Shop – tālāk tekstā importa režīms IOSS), un
  • no trešajām valstīm importētu preču sūtījumu, kuru patiesā vērtība nepārsniedz 150 EUR, deklarēšanai un samaksai.

PVN par importētām precēm, kuru vērtība nepārsniedz 150 EUR, varēs maksāt sekojošos veidos:
1) maksājums kā daļa no pārdošanas cenas, izmantojot importa režīmu IOSS, kur preču ievešana ir atbrīvota no PVN;
2) maksājums, importējot ES, ja neizmanto importa režīmu IOSS:

  1. a) personai, kas uzrāda preces muitai (t.i., iesniedz muitas deklarāciju par laišanu brīvā apgrozībā), ja šī persona izvēlas izmantot īpašo importa režīmu; vai
  2. b) izmantojot standarta PVN maksāšanas kārtību.

Neatkarīgi no importa režīma piemērošanas, muitas formalitātes būs jāveic par visām importētām precēm (t.sk., kuru vērtība nepārsniedz 150 EUR).
Jāatzīmē, ka muitas nodokļa atbrīvojums no trešajām valstīm importētajām precēm, kuru vērtība nepārsniedz 150 EUR (izņemot alkoholiskos produktus, smaržas, tualetes ūdeņus, tabaku un tabakas izstrādājumus), paliks spēkā arī pēc 01.07.21.

1) Importa režīms IOSS
Īpašo nodokļa režīmu IOSS varēs piemērot preču piegādēm, kuras preču piegādātājs vai trešā persona tā vārdā nosūta vai transportē no trešās valsts gala saņēmējam ES dalībvalstī.
Importa režīmu IOSS būs tiesības piemērot sekojošiem uzņēmumiem (nodokļa maksātājiem):
1) uzņēmums, kas veic saimniecisko darbību ES un kurš veic no trešajām valstīm importētu preču tālpārdošanu (parasti, izmantojot savu interneta veikalu);
2) uzņēmums, kas neveic saimniecisko darbību ES un kurš veic no trešajām valstīm importētu preču tālpārdošanu (parasti, izmantojot savu interneta veikalu),
3) ES un trešās valsts uzņēmumi, kas veic citu uzņēmumu importētu preču, kuru vērtība nepārsniedz 150 EUR, tālpārdošanas darījumu veicināšanu ar elektroniskās saskarnes palīdzību (tā sauktie pielīdzinātie piegādātāji).
ES uzņēmumi pēc saviem ieskatiem varēs iecelt starpnieku, kas būs atbildīgs par PVN samaksu un saistību izpildi importa režīma nolūkā tā vārdā un interesēs.
Trešās valsts uzņēmumiem importa režīma IOSS izmantošanai būs obligāti jāieceļ starpnieksES reģistrēts uzņēmums, ja vien trešās valsts uzņēmums nebūs reģistrēts valstī, ar kuru ES ir noslēgusi savstarpējās palīdzības nolīgumu, piem. ar Norvēģiju.
Līdzīgi kā savienības un ārpussavienības režīmos, arī IOSS importa režīmam, lai deklarētu maksājamo PVN par veiktajiem importēto preču tālpārdošanas darījumiem vairākās ES dalībvalstīs, uzņēmums varēs reģistrēties vienā dalībvalstī (identifikācijas dalībvalstī). ES uzņēmumiem tā var būt saimnieciskās darbības mītnes valsts, bet trešās valsts uzņēmumiem starpnieka saimnieciskās darbības mītnes valsts.
Importa režīma IOSS piemērošanai, uzņēmumam vai tā starpniekam tiks piešķirts individuāls PVN identifikācijas numurs, un to varēs izmantot tikai importa režīma ietvaros, bet ne, lai deklarētu darījumus, par kuriem PVN piemērojams vispārīgajā kārtībā.
Importa režīma IOSS PVN identifikācijas numuru datu bāze nebūs publiski pieejama.
Izmantojot importa režīmu IOSS, mazvērtīgu preču importēšana-laišana brīvā apgrozībā, ES teritorijā būs atbrīvota no PVN. Tā vietā ar nodokli apliekams darījums iestāsies preču piegādes brīdī un PVN tiks iekasēts kā daļa no pircēja samaksātās preču iegādes cenas.
Lai saskaņā ar importa režīmu IOSS piemērotu PVN atbrīvojumu preču importam, kuru vērtība nepārsniedz 150 EUR, muitas deklarācijā ir jābūt norādītam derīgam IOSS numuram.
Saskaņā ar PVN likuma regulējumu preces tiks uzskatītas par piegādātām brīdī, kad saņemts maksājums.
No trešajām valstīm importētu preču tālpārdošanai būs piemērojams patēriņa dalībvalsts PVN, proti, ES dalībvalsts, kurā beidzas preču nosūtīšana vai transportēšana preču gala saņēmējam. Tādējādi piegādātājam vai “pielīdzinātajam piegādātājam” būs jāpiemēro attiecīgās ES dalībvalsts PVN jau brīdī, kad preces tiks pārdotas klientiem ES.
Uzņēmumiem vai to starpniekiem būs jāiesniedz mēneša PVN deklarācijas savā identifikācijas valstī par visām attiecīgajām preču piegādēm, kas pārdotas klientiem visā ES teritorijā. IOSS PVN deklarācijas iesniegšanas termiņš būs tā mēneša beigas, kas seko pārskata mēnesim.
Tāpat kā ārpussavienības un savienības režīmā arī importa režīma IOSS maksātājiem (preču piegādātājiem un starpniekiem) būs pienākums nodrošināt detalizētu uzskaiti par veiktajiem darījumiem un glabāt to 10 gadus.

2) Importa režīms no trešajām valstīm importētu preču sūtījumu deklarēšanai un samaksai
Ņemot vērā PVN atbrīvojuma atcelšanu mazas vērtības preču sūtījumiem, plānots ieviest vienkāršotu PVN maksāšanas un deklarēšanas kārtību arī tām personām, kas importē preces no trešajām valstīm un uzrāda tās atmuitošanai.
Šī vienkāršotā PVN deklarēšanas kārtība ir īpaši paredzēta pasta operatoriem, kurjerpastiem un citiem muitas aģentiem, kuri parasti deklarē importam paredzētas mazas vērtības preces trešās personas pārstāvībā.
Importa režīmu būs tiesības piemērot tikai par preču piegādēm, par kurām netiek piemērots importa režīms IOSS, un to nosūtīšana vai transportēšana beidzas importa dalībvalstī.
Proti, ja, piemēram, preču sūtījums tiek veikts no trešajām valstīm un preču imports tiek veikts Latvijā, un prece arī paliek gala patēriņam Latvijā, tā tālāk netiek sūtīta uz citu ES dalībvalsti.
Tāpat šis importa režīms nav piemērojams akcīzes precēm.
Saskaņā ar importa režīmu preču saņēmējs būs atbildīgs par importa PVN samaksu, bet to iekasēs un samaksās budžetā persona, kas veiks preču atmuitošanu (piemēram, pasta operators).
Jaunā kārtība ļaus pasta operatoriem un citiem kurjerpastiem deklarēt un samaksāt PVN par preču sūtījumiem no trešajām valstīm kopsummā par visu mēnesi, nevis deklarēt katru importa darījumu atsevišķi. Uzskaite par šādiem darījumiem būs jāglabā 5 gadus.
Jāatzīmē, ka piemērojot importa režīmu, visām no trešajām valstīm importētajām precēm Latvijā tiks piemērota PVN standarta likme, kaut arī, ja pēc vispārējiem PVN piemērošanas principiem konkrētai precei ir piemērojama samazinātā Latvijas PVN likme (piemēram, grāmatām un žurnāliem). Preču saņēmējs var atteikties no automātiskās standarta likmes piemērošanas un izvēlēties samazināto likmi. Bet tādā gadījumā pasta operators (persona, kas uzrāda preces muitai) vairs nevarēs piemērot īpašo kārtību attiecībā uz konkrētā preču importa deklarēšanu.